Jouw Privacy

HetWerkt respecteert jouw privacy. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens altijd goed te beschermen. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingangsdatum 25 mei 2018) hanteert HetWerkt daarom een aantal belangrijke regels ter bescherming van jouw privacy.

Want om je zo goed mogelijk te begeleiden, houdt HetWerkt een aantal persoonsgegevens van jou bij. Welke persoonsgegevens dat zijn, waarom wij deze bewaren en hoelang deze worden opgeslagen, lees je in ons uitgebreide privacy statement hieronder.

 

PRIVACY STATEMENT HetWerkt

 

1. Inleiding

HetWerkt hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens van de bezoekers van de website jahetwerkt.nl (hierna: ‘de website’), kandidaten en opdrachtgevers. Daarom heeft HetWerkt dit privacy statement opgesteld. HetWerkt behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft HetWerkt u inzicht hoe HetWerkt in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie is HetWerkt

HetWerkt is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. HetWerkt schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. HetWerkt blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt HetWerkt contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Verwerking van uw persoonsgegevens door HetWerkt

Uw persoonsgegevens worden door HetWerkt verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en HetWerkt gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en HetWerkt.

De door u middels het contactformulier op de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met HetWerkt hebt gesloten, bijvoorbeeld wat betreft e-academie, coaching, training, outplacement, mediation, en re-integratie, dan wel u HetWerkt een verzoek heeft gedaan om eventueel een overeenkomst met u te sluiten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren c.q. uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Voor zover in het kader van de met u gesloten overeenkomst relevant, verwerkt HetWerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien u de in het kader van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan HetWerkt de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

-        Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
-        Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
-        Om in te kunnen loggen op de e-academie en om de e-academie te kunnen gebruiken;
-        Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van          testresultaten;
-        Om de re-integratieverplichtingen van HetWerkt na te komen en om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
-        Ten behoeve van een kandidaat een opdracht bij een geselecteerde opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met die opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen. Persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgever kunnen dan worden uitgewisseld. Indien een opdrachtgever en kandidaat met elkaar in contact worden gebracht, worden persoonsgegevens van de kandidaat en opdrachtgever uitgewisseld, zoals rapportages van de kandidaat. Dit gebeurt dan met instemming van de kandidaat c.q. opdrachtgever, dan wel ter uitvoering van de overeenkomst met HetWerkt. De opdrachtgever en kandidaat zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de door hen verkregen persoonsgegevens zelf verwerken. HetWerkt heeft hier immers geen invloed op en de kandidaat en opdrachtgever vrijwaren HetWerkt ter zake van alle aanspraken van de opdrachtgever c.q. kandidaat, alsook overige derden.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en HetWerkt gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals de partij die de door HetWerkt aangeboden e-academiesoftware exploiteert. Deze partij heeft de beschikking over uw naam, e-mailadres en wachtwoord voor toegang tot de e-academiesoftware, doch zal deze persoonsgegevens uitsluitend (geautomatiseerd) verwerken voor zover dat noodzakelijkheid om u de e-academiesoftware in gebruik te kunnen geven.

 

b)     Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van HetWerkt.
 
c)     Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HetWerkt of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen HetWerkt of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van HetWerkt, om de website en e-mailvoorzieningen van HetWerkt te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van HetWerkt te kunnen verzorgen. In dit kader worden slechts de facturen waarop uw naam en adresgegevens, alsook de voor u verleende diensten zijn vermeld, aan het boekhoudkantoor verstrekt. In het kader van de boekhouding en administratie maakt HetWerkt voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van het gebruik van de programmatuur noodzakelijk is.

Voorts kunnen uw persoonsgegevens ter behartiging van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt

-        Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
-        Voor kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering;
-        Om ESF-subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

HetWerkt verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in de Europese Economische Ruimte ('EER'). Er zullen echter gevallen zijn waarin HetWerkt uw persoonsgegevens buiten de EER moet overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als binnen de EU. Dit is aan de orde in verband met het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics. HetWerkt zal in dat verband de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten doorgaans het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij ontvangers van de persoonsgegevens en het hanteren van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als HetWerkt, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de bedoelde beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

4. Overige wettelijke grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens

Ook in de volgende gevallen is het HetWerkt toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Als u HetWerkt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan HetWerkt is opgedragen.

5. Welke persoonsgegevens verzamelt HetWerkt van u?

HetWerkt kan, als u werkzoekende, kandidaat of een zakelijke relatie bent van HetWerkt, de onderstaande persoonsgegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonsgegevens juist en up to date zijn.

Opdrachtgever of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die uzelf of via HetWerkt hebt gevolgd of gedaan;
 • Rapportages;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of met het oog op de toepassing van de wet.

Websitebezoeker

 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele firmanaam in verband met het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

6. Technische informatie

Wanneer u de website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) de websitebezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. HetWerkt gebruikt deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. 

7. Uw rechten

HetWerkt hecht er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten, kunt u, zoals hieronder wordt omschreven, contact met HetWerkt opnemen.

Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt HetWerkt op elk gewenst moment via info@jahetwerkt.nl dan wel per brief: Landrebenlaan 8, 7573 AZ Oldenzaal, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens HetWerkt van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijn of welk criterium voor vaststelling daarvan door HetWerkt wordt gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met HetWerkt opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat HetWerkt verkeerde persoonsgegevens van u heeft verstrekt, zullen wij dit rectificeren. Wanneer HetWerkt uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die HetWerkt van u verwerkt, kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. HetWerkt neemt vervolgens passende maatregelen naar aanleiding van uw verzoek. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment indienen via info@jahetwerkt.nl of per brief: Landrebenlaan 8, 7573 AZ Oldenzaal. Wanneer HetWerkt de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, stelt zij u hiervan op de hoogte.

Recht om persoonsgegevens over te dragen
U kunt uw persoonsgegevens die HetWerkt bewaart, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm opvragen via info@jahetwerkt.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden. Een uitzondering hierop betreft informatie betrekking hebbende op een lopende overeenkomst met HetWerkt, zoals een mediationovereenkomst.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van HetWerkt, kunt u HetWerkt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt HetWerkt op elk gewenst moment via info@jahetwerkt.nl dan wel per brief: Landrebenlaan 8, 7573 AZ Oldenzaal, verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. HetWerkt zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend, staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
HetWerkt probeert uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. HetWerkt is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of als u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken, brengt HetWerkt u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond zijn of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

8. Beveiliging

HetWerkt doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. HetWerkt doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Bijvoorbeeld: alleen daartoe door HetWerkt geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, worden verstrekt aan verwerkers die voor of namens HetWerkt diensten verlenen of services bieden, dan wel opdrachten uitvoeren, is HetWerkt met hen overeengekomen dat zij uw persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

9. Bewaartermijn

HetWerkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

10. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door HetWerkt, dan kunt u per e-mail of per post contact met ons opnemen via info@jahetwerkt.nl c.q. Landrebenlaan 8, 7573 AZ Oldenzaal. U kunt HetWerkt ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0541-663029.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door HetWerkt van uw persoonsgegevens, kunt u

eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

11. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoekt HetWerkt u dit direct te melden via info@jahetwerkt.nl of een brief te sturen naar Landrebenlaan 8, 7573 AZ Oldenzaal.

12. Wijzigingen

HetWerkt behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen

van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen HetWerkt en een betrokkene.

13. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Contact Map

Advies of een gratis gesprek!

JaHetWerkt Logo
>