Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Content:
Onder “Content” wordt verstaan( online), trajecten, projecten, methodieken, software, bestanden, testen, trainingen, gegevensverzamelingen en andere materialen, gegevens of informatie, die Wij in het kader van het verrichten van Diensten gebruiken, ontwikkelen en/of op enigerlei wijze aan de Wederpartij ter beschikking stellen.
1.2 Diensten:
Onder “Diensten” wordt verstaan alle diensten die Wij met toepassing van deze algemene voorwaarden voor de Wederpartij verrichten, zoals het bemiddelen, coachen, trainen,onderzoeken, adviseren, ontwikkelen, organiseren, projecten, trainingen, uitvoeren en/of optimaliseren van personele vraagstukken.
1.3 Intellectuele eigendomsrechten:
Onder “Intellectuele eigendomsrechten” wordt verstaan alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, alsmede rechten op knowhow en trainingen.
1.4 Overeenkomst:
Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de door Ons met de Wederpartij gesloten overeenkomst tot de levering van bovengenoemde Diensten.
1.5 Wederpartij/opdrachtgever:
Onder “Wederpartij” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon tot wie Wij Onze aanbiedingen richten c.q. degene met wie Wij een Overeenkomst aangaan. 1.6 Wij/Ons/opdrachtnemer: HetWerkt is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met: “Wij” of “Ons”.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Ons en de Wederpartij, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze leveringsvoorwaarden binden Ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meer bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de Wederpartij en Ons gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Al Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn is vervallen.
3.2 Indien Ons aanbod vrijblijvend is komt de Overeenkomst tot stand zodra Wij de aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij schriftelijk hebben bevestigd, dan wel op het moment dat door Ons een begin is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.3 Indien aan Ons aanbod een termijn is gebonden komt de Overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door Ons van aanvaarding van dit aanbod van de Wederpartij binnen de door Ons gestelde termijn.
3.4 Indien een aanvaarding door de Wederpartij van ons aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Wederpartij en als een verwerping van Ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
3.5 Na de overeenkomst gemaakte respectievelijk gedane (aanvullende) afspraken en/of toezeggingen, zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Ons aan de Wederpartij worden bevestigd.
3.6 Een overeenkomst tussen de Wederpartij en ons is een overeenkomst voor dienstverlening en geen dienstverband. Om en nabij vrijwaart Wederpartij voor alle aanspraken met betrekking tot sociale lasten en/of loonbelasting.
3.7. Voorzover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.
3.8 Duur en afsluiting van een onderzoek
a. Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
b. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
c. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
e. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
f. Indien nog (herhalings)metingen openstaan geldt de factuurdatum voor de laatstgezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 3.8.d.

 

Artikel 4 Annulering of verplaatsing

4.1 Content door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor eencontent heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een content schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 4.1c, € 200,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering door de opdrachtgever van de content kan tot vier weken voor aanvang van de eerste content op de administratiekosten als bedoeld in 5.1b: na, kosteloos geschieden, tenzij het intake gesprek al heeft plaatsgevonden. Bij annulering van de content op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van het eerste content wordt 100% van de content berekend.
d. Bij content waarbij een intake gesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek:
• Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.
• Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van de eerste content.
• Verzetten van het intake gesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer is kosteloos tot 2 dagen vóór het intake gesprek, ongeacht de startdatum van de content. Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van de eerste content worden de kosten van dit gesprek in rekening gebracht.
e. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de content de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de content deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere content.
f. Indien het intake gesprek meer dan 4 weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag van de content plaatsvindt en heeft geleid tot toelating tot een content, kan de content niet meer kosteloos worden geannuleerd en zal bij annulering van de training/opleiding 100% in rekening worden gebracht.
g. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.
4.2. Projecten en/of onderzoek door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een project opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 4.2b in rekening gebracht.
d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
4.3. Annulering of wijziging door Opdrachtnemer Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

 

Artikel 5 Prijs

5.1 De door Ons opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn de prijzen gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst geldende valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten en op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden.
5.2 Wij hebben het recht de overeengekomen prijs eens per jaar te wijzigen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor zakelijke dienstverlening.
5.3 Wij hebben ook het recht om de overeengekomen prijs aan te passen, indien met de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij eerst na verloop van drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt of, nadat Wij reeds met de uitvoering van de Overeenkomst zijn begonnen, de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij wordt opgeschort. De prijswijziging wordt direct van kracht zodra zij door Ons schriftelijk is aangezegd. De Wederpartij heeft echter gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief op te zeggen.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Wederpartij te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de Wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Wederpartij op Ons stelt te hebben, is uitgesloten.
6.2 Bij niet betaling binnen de in artikel 5.1 bedoelde of in afwijking daarvan overeengekomen termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 5.1 genoemde betalingstermijn.
6.3 Bij niet betaling binnen de in artikel 6.1 bedoelde of in afwijking daarvan overeengekomen termijn is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,-- exclusief BTW.
6.4 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de Overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de Wederpartij mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.
6.5 De Wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de Diensten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
6.6 In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn Onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6.7 Te allen tijdehebben wij het recht van de Wederpartij zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Indien de Wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.
6.8 Elke levering van zaken en rechten geschiedt onder het voorbehoud van tijdige betaling.

 

Artikel 7 Levering van de Diensten

7.1 Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen om de Overeenkomst met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met de Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
7.2 Indien Wij met de Wederpartij zijn overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, hebben Wij het recht om de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen, totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.3 Opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 Meerwerk

8.1 Indien Wij op verzoek van of met instemming van de Wederpartij werkzaamheden hebben verricht die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, zullen Wij deze werkzaamheden overeenkomstig onze gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening brengen.
8.2 De Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 8 Verplichtingen Wederpartij

8.1 De Wederpartij zal Ons steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De Wederpartij staat er jegens Ons voor in dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is.
8.2 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen niet tijdig of niet overeenkomstig de met Ons gemaakte afspraken aan Ons ter beschikking worden gesteld, hebben Wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven bij de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Intellectuele Eigendom

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door ons aangeleverde Content en de door ons aan de Wederpartij openbaar gemaakte adviezen, technieken, instrumenten( waaronder ook software) offertes en overige documenten bij Ons of Onze leverancier(s). De Wederpartij verkrijgt de in de Overeenkomst omschreven gebruiksrechten en zal de Content, Sofware, instrumenten, tabellen,adviezen, offertes en overige documenten voor het overige niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons geheel of gedeeltelijk reproduceren, in het verkeer brengen of anderszins openbaar te maken.
9.2 De Wederpartij zal terzake van de door ons aangeleverde Content, onze adviezen, offertes en overige documenten geen aanvragen doen voor het verkrijgen van Intellectuele Eigendomsrechten. Evenmin zal de Wederpartij de Intellectuele Eigendomsrechten betwisten of derden bijstaan bij de betwisting van deze rechten.

Artikel 10 Privacy

10.1 Indien door de Wederpartij persoonsgegevens aan Ons ter beschikking worden gesteld, zullen Wij die slechts gebruiken en/of aan de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n) ter beschikking stellen, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De Wederpartij staat er jegens Ons voor in dat de betreffende persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst door Ons of de voor de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n) gebruikt mogen worden en zal Ons en deze derde(n) vrijwaren tegen iedere aanspraak die gebaseerd is op de stelling dat het gebruik van de betreffende persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst in strijd is met daarop toepasselijke regelgeving.
10.2 Voorzover Wij ter uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verzamelen of gebruik maken van persoonsgegevens die Wij van derden hebben verkregen, zullen Wij de Wederpartij vrijwaren tegen aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat Wij daarmee in strijd handelen met toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy.

 

Artikel 11 Geheimhouding

Partijen zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar daarna, strikte geheimhouding betrachten van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt of is gekomen over hun onderneming, de aan deze ondernemingen gelieerde bedrijven, hun activiteiten en relaties.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Onze aansprakelijkheid voor schade is, ongeacht of de verplichting tot schadevergoeding voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming in de Overeenkomst, onrechtmatige daad of andere wettelijke grondslagen, beperkt tot maximaal de voor de Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst moet worden aangemerkt als hoofdzakelijk een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan 24 maanden, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 24 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding echter meer dan EUR 1250,00 bedragen. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
A. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden zijn wij nimmer aansprakelijk;
B. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de Wederpartij geleden schade.
C. De assuradeur van ons om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van ons ten allen tijde beperkt worden tot hoogstens de aanneemsom.
12.2 Onze aansprakelijkheid strekt zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
12.3 Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub 14.1 als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen Wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden moeten zijn.
12.4 Het bepaalde in artikel14.1, 14.2 en 14.3 geldt slechts voor zover Onze aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (w.o. begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van voornoemde artikelen zou volgen.
12.5 Een vordering uit hoofde van deze bepaling dient uiterlijk zes (6) weken na het moment waarop de Wederpartij de schade heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk (per aangetekende brief) aan Ons te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de betreffende vordering komt te vervallen.

 

Artikel 13 Overname van Personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers, gedurende voornoemde periode (ex) werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

 

Artikel 15 Beëindiging van de Overeenkomst

Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst (in het geval nakoming niet blijvend onmogelijk is: ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn), alsmede ingeval van (een verzoek tot)surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij, zijn Wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

 

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten met Ons, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan het bevoegde gerecht te Almelo. Aanvullende algemene voorwaarden voor het online aanbod van HetWerkt

 

Artikel 17 Algemeen

17.1 Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op opdrachten die door opdrachtnemer worden uitgevoerd via de E-Academy van HetWerkt ofwel www.e-academy.jahetwerkt.nl;
17.2 Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande algemene voorwaarden van HetWerkt onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;
17.3 De toepasselijkheid van de (aanvullende) algemene voorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken/accepteren van die algemene voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

 

Artikel 18: Begripsbepalingen

18.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen: E-Academy HetWerkt: de internetapplicatie( e-academy.jahetwerkt.nl) van opdrachtnemer via welke een opdrachtgever op door opdrachtnemer gedefinieerde voorwaarden (voorlopig) toegang krijgt/heeft tot het online-aanbod van opdrachtnemer voor zover daartoe tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst is gesloten; Intake gesprek: de op initiatief van opdrachtnemer ingevulde vragenlijst en het naar aanleiding daarvan gevoerde telefoongesprek tussen een potentiële opdrachtgever en een E-coach. E-coach: de door opdrachtnemer aangestelde en toegeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen; Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen een Online-ontwikkeltraject bij opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven; Online ontwikkeltraject: de via een Online-toepassing uit het Online-aanbod van Opdrachtnemer door een Online deelnemer geselecteerde cursus of training; E- academy: alle door opdrachtnemer via internetapplicaties aangeboden modules en leertrajecten waarop hetzij via schriftelijke dan wel via digitale weg kan worden ingeschreven. Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een opdrachtgever gericht aan opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een Online leertraject of -training, krachtens welke opdrachtgever voorlopige toegang krijgt tot E-Academy van HetWerkt;

 

Artikel 19: Overige bepalingen

19.1 De door opdrachtnemer bij Inschrijving aan opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot de E-Academy van HetWerkt aan de Online deelnemer en/of de opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald;
19.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of E-Academy van HetWerkt en/of het Online-leertraject en/of de website van opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot de E-Academy aan opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van het geen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor opdrachtnemer opkomende schade.
20.3 Indien en voor zover een Online leertraject of module bestaat uit meerdere door opdrachtnemer via E- Academy van HetWerkt aan te leveren cursus- of trainingsonderdelen zullen deze geacht worden aan opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door opdrachtnemer langs digitale weg aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van opdrachtnemer vormt daartoe dwingend bewijs. Aankondigingen van opdrachtnemer omtrent de voorgenomen levering daarvan worden geacht slechts streeftermijnen in te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet behalen van die termijnen.

Contact Map

Advies of een gratis gesprek!

JaHetWerkt Logo
>